Cần người chạy máy CNC Mills

Cần người chạy máy CNC Mills – Điều kiện có 3 năm kinh nghiệm điều khiển máy. Có kinh nghiệm với Mastercam càng tốt. Lương tùy thuộc kinh nghiệm. Đầy đủ quyền lợi về bảo hiểm và tiết kiệm 401K – Xin liên lạc Rina Ellis Email: office@windhammfg.com

Contact Information


office@windhammfg.com

Other listing you may also be interested in

mockup

Convenient, Entertaining, Informative Available on Mobile App!

  • Daily News/Articles
  • Classified Ads
  • Local Business Directory
  • Local Events
  • Food and Drinks