Cần nhân viên Medical Assistant thông thạo Anh-Việt

Bao Nguoi Viet
Bao Nguoi Viet
2 months ago
Văn phòng Bác sĩ ở Allen TX cần nhân viên Medical Assistant thông thạo Anh-Việt. Văn phòng sẽ nhận sinh viên còn đang học Medical Assistance cho chương trình Extership, và sẽ giao việc nếu thích hợp sau khi thực tập (training).

Contact Information


214-509-3623

Other listing you may also be interested in

Cần Y Tá RN và LVN Lương Hậu Xin gọi: 214-232-0427 or 214-232-0430 để lấy hẹn Read more
2 months ago
214-232-0427
mockup

Convenient, Entertaining, Informative Available on Mobile App!

  • Articles
  • Classified Ads
  • Local Business Directory
  • Local Events
  • Food and Drinks